درآمد دریافتی از ارائه خدمات ارتباطی در سال 2020 به 21.5 میلیارد دلار رسیده است

درآمد دریافتی از ارائه خدمات ارتباطی در سال 2020 به 21.5 میلیارد دلار رسیده است

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: درآمد دریافتی از ارائه خدمات ارتباطی در سال 2020 به 21،548.1 میلیون بار رسیده و در مقایسه با سال 2019 4٪ کاهش یافته است

درآمد حاصل از خدمات پستی و پیک 16.1 درصد نسبت به سال 2019 کاهش یافته و به 780.8 میلیون دلار رسیده است.

درآمدهای دریافتی از ارائه خدمات ارتباطی در ژانویه-نوامبر سال 2020 بالغ بر 19340.8 میلیون نفر بوده و 5.7 درصد سالانه کاهش یافته است.

Author: admin