ماریپوف ، نماینده مجلس ، پیشنهاد می کند که در قانون مبارزه با خشونت خانگی تجدید نظر شود

ماریپوف ، نماینده مجلس ، پیشنهاد می کند تا در قانون مبارزه با خشونت خانگی تجدید نظر شود

Tainynews – نخست وزیر اولوکبک ماریپوف پیشنهاد تجدید نظر در قانون فعلی مبارزه با خشونت خانگی را داد.

نخست وزیر امروز در جلسه هیئت مدیره در وزارت امور داخلی گفت: “هر واقعیت خشونت جنایاتی علیه حقوق اساسی انسان است.”

نخست وزیر گفت: “این خشونت در جامعه متمدن غیر قابل قبول است. هر واقعیت خشونت ، از جمله خشونت خانگی ، نباید فراتر از توجه سازمان های اجرای قانون باشد”.

نخست وزیر اظهار داشت: “خشونت خانگی نباید به عنوان یک امر خصوصی یک خانواده تلقی شود. چنین حقایقی نباید خاموش شود. جامعه باید سطح بالایی از عدم تحمل چنین واقعیت هایی را توسعه دهد.”

Author: admin