بردمیماهمدوف معاون نخست وزیر را که بر بخش نفت و گاز نظارت دارد ، اخراج کرد

بردمیماهمدوف معاون نخست وزیر را که بر بخش نفت و گاز نظارت دارد ، اخراج کرد

Tainynews – رسانه های محلی گزارش دادند ، رئیس جمهور قربانقلی بردیموهامداف معاون نخست وزیر میراتگلدی مردوف را در جلسه دولت در 11 فوریه به دلیل کاستی های جدی در کار برکنار کرد.

شخیم عبدرخمانوف که سمت ریاست دانشگاه بین المللی نفت و گاز را در اختیار داشت ، جایگزین مردوف شد.

در جلسه قبلی دولت در تاریخ 2 فوریه ، بردمیمحمدوف میراتگلدی مردوف را بخاطر وضعیت در بخش نفت و گاز سرزنش کرد.

Author: admin