26 میلیون تن بار در سال 2020 در قرقیزستان حمل شده است

26 میلیون تن بار در سال 2020 در قرقیزستان حمل شده است

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: – بیش از 26 میلیون تن بار در سال 2020 از طریق وسایل حمل و نقل حمل شده است که 7.4 میلیون تن یا 21.6 درصد کمتر از 2019 است.

حجم اصلی حمل بار از طریق جاده (89٪) برای کارآفرینان اختصاص دارد.

در دسامبر سال 2020 ، حمل و نقل باری توسط انواع حمل و نقل 22 درصد نسبت به دسامبر 2019 و 7.9 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

Author: admin