پروازهای تاشکند و نورالسلطان از 15 فوریه افزایش می یابد

پروازهای تاشکند و نورالسلطان از 15 فوریه افزایش می یابد

Tainynews – ازبکستان و قزاقستان از 15 فوریه تعداد پروازهای بین تاشکند و نور-سلطان را از یک به دو بار در هفته افزایش می دهند.

هواپیمایی ازبکستان سه شنبه و جمعه پروازهای تاشکند-نور-سلطان-تاشکند را انجام خواهد داد.

شرکت هواپیمایی قزاقستان ایر آستانه نیز پروازهای این مسیر را انجام خواهد داد.

Author: admin