69 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

69 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 69 نفر طی یک روز در قرقیزستان از بیماری COVID-19 ، از جمله ذات الریه ناشی از جامعه ، بهبود یافتند.

بیشکک 21 بازیابی را ثبت کرد. اوش – 3؛ منطقه چوی – 19؛ منطقه اوش – 6 ؛ منطقه تالاس – 3؛ منطقه نارین – 5؛ منطقه ایسیک کول – 10؛ منطقه جلال آباد – 2.

در مجموع 82،253 بازیابی COVID-19 از قرقیزستان از مارس 2020 ثبت شده است.

Author: admin