فرماندار جدید منطقه باتکن به نام

فرماندار جدید منطقه باتکن به نام

Tainynews – عموربک سووانالیف به عنوان فرماندار منطقه باتکن منصوب شد.

دستور مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد.

سووانالیف جایگزین جانبیک جلالوف شد که معاون رئیس دفتر نخست وزیر شد.

Author: admin