معاون جدید وزیر اقتصاد و دارایی نامگذاری شد

معاون جدید وزیر اقتصاد و دارایی نامگذاری شد

Tainynews وزارت اقتصاد و دارایی گفت ، دانیار ایمانالیف معاون وزیر اقتصاد و دارایی شد.

پیش از این ، وی به عنوان رئیس گروه سیاست توسعه استراتژیک ، اقتصاد و دارایی دفتر رئیس جمهور خدمت می کرد.

وی به دلیل انتقال به شغل دیگر در 8 فوریه از سمت خود راحت شد.

Author: admin