ساختارهای مهندسی برای مقابله با قاچاق حیوانات در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان ظاهر می شوند

ساختارهای مهندسی برای مقابله با قاچاق حیوانات در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان ظاهر می شوند

تصویر پرونده

Tainynews عبدالله میرزاف ، سرپرست آژانس دولتی منابع زمین ، گفت: – ساختارهای مهندسی موقت برای مبارزه با قاچاق حیوانات در مرز قرقیزستان و ازبکستان نصب می شود …

Author: admin