قرقیزستان برای گفتگوهای مرزی با تاجیکستان در اوایل ماه مارس برگزار خواهد شد

قرقیزستان برای گفتگوهای مرزی با تاجیکستان در اوایل ماه مارس برگزار خواهد شد

Tainynews نازربیک بوروبایف ، نماینده دولت قرقیز در امور مرزی ، امروز قرقیزستان قصد دارد در دهه اول مارس با تاجیکستان گفتگوهای مرزی انجام دهد …

Author: admin