بخشهای مرزی تعریف نشده یکی از مشکلات عمده در مرزهای قرقیزستان – رئیس خدمات مرزی

بخشهای مرزی تعریف نشده یکی از مشکلات عمده در مرزهای قرقیزستان – رئیس خدمات مرزی

Tainynews اولاربک شرشیف ، رئیس خدمات مرزی دولت ، امروز در یک جلسه توجیهی گفت: بخشهای مرزی تعریف نشده یکی از مشکلات عمده مرزی است …

Author: admin