3 تیر برق در مرز قرقیزستان و ازبکستان پس از نصب در منطقه مرزی تعریف نشده برچیده شد

3 تیر برق در مرز قرقیزستان و ازبکستان پس از نصب در منطقه مرزی تعریف نشده برچیده شد

Tainynews – نمایندگان خدمات مرزی قرقیزستان و ازبکستان جلسه ای را در 14 فوریه در شهرداری روستایی سو-باش منطقه ناحیه باتکن برگزار کردند …

Author: admin