رئیس جدید خدمات قاچاق مواد مخدر به کارمندان معرفی شد

رئیس جدید خدمات قاچاق مواد مخدر به کارمندان معرفی شد

Tainynews – خدمات مطبوعاتی این سرویس در 15 فوریه اعلام کرد – وزیر امور داخله اولانبک نیازابکوف رئیس جدید خدمات قاچاق مواد مخدر اولانبک سلطانوف را به کارمندان معرفی کرد.

Author: admin