دفتر شهردار بیشکک خواستار تغییر پروتکل های Covid-19 برای بازگشایی مدارس و مهد کودک ها است

دفتر شهردار بیشکک خواستار تغییر پروتکل های Covid-19 برای بازگشایی مدارس و مهد کودک ها است

Tainynews ایجان چینی باوا ، معاون شهردار در جلسه 15 فوریه در مورد بازگشایی احتمالی مدارس ، گفت: دفتر شهردار بیشکک از دولت می خواهد الگوریتم ها را تغییر دهد تا مدارس و کودکستان ها در بیشکک به طور کامل بازگشایی شوند.

Author: admin