2 مورد مرگ از Covid-19 که در قرقیزستان ثبت شده است

2 مورد مرگ از Covid-19 که در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، امروز در جلسه توجیهی گفت: دو مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است.

یک مرگ در بیشکک و دیگری در منطقه چوی ثبت شد.

تعداد کل موارد کشنده ثبت شده از COVID-19 به 1،444 رسید.

Author: admin