سفیر قرقیزستان ، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در مورد رویدادهای دو جانبه گفتگو می کند

سفیر قرقیزستان ، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در مورد رویدادهای دو جانبه گفتگو کرد

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت: کوبانیچبک عمورالیف ، سفیر قرقیزستان در ترکیه ، در 11 فوریه با ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری دیدار کرد ،

Author: admin