بازرس اتاق حساب به جرم اخاذی از رشوه بازداشت شد

بازرس اتاق حساب به جرم اخاذی از رشوه بازداشت شد

Tainynews – کمیته امنیت ملی دولت قرقیزستان بازرس ارشد بخش ارضی اتاق حساب در مناطق ایسیک کول و نارین را به جرم اخاذی و گرفتن رشوه بازداشت کرد.

مظنون اجرای بودجه را در سه منطقه روستایی در منطقه At-Bashy مورد بازرسی قرار داد و 60000 بار با اخاذی از رئیس یکی از مناطق روستایی منطقه At-Bashy در منطقه نارین در ازای گزارش مثبت در مورد نتایج دریافت کرد. از حسابرسی

بازداشت شده در بازداشتگاه موقت نارین قرار گرفت.

Author: admin