425 میلیون مادر برای انتخابات شورای محلی قرقیزستان مورد نیاز است

425 میلیون مادر برای انتخابات شورای محلی قرقیزستان مورد نیاز است

نایب رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات عبدی جاپار بکماتوف

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، گفت: – برای انتخابات شوراهای محلی 425 میلیون مادر نیاز خواهد بود …

Author: admin