10 حزب در انتخابات شورای محلی بیشکک شرکت می کنند

10 حزب در انتخابات شورای محلی بیشکک شرکت می کنند

Tainynews کایرات ماماتوف ، رئیس کمیسیون انتخابات بیشکک ، گفت: ده حزب اسناد را برای شرکت در انتخابات شورای محلی بیشکک به کمیسیون انتخابات بیشکک ارسال کردند.

Author: admin