اسلحه های مخفی ، گلوله هایی که ممکن است متعلق به مجرمان کشف شده در منطقه چوی باشد

اسلحه های مخفی ، گلوله هایی که ممکن است متعلق به مجرمان کشف شده در منطقه چوی باشد

Tainynews – کمیته امنیت ملی دولت و مقامات وزارت کشور اسلحه های پنهان شده را در منطقه چوی کشف کردند.

این مخزن شامل دو اسلحه نظامی ، بیش از 160 کارتریج با کالیبرهای مختلف ، چاقوهای خانگی ، ماسک و دستکش بود.

در این بیانیه آمده است: سلاح و مهمات توقیف شده ممکن است متعلق به جنایتکاران باشد که در تعدادی از سرقت ها دست داشته اند.

کمیته امنیت ملی در حال شناسایی افراد مشکوک به داشتن غیرقانونی اسلحه و مهمات است.

Author: admin