بردمیماهمدوف از مرکز وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین بازدید می کند

بردمیماهمدوف از مرکز وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین بازدید می کند

Tainynews های محلی گزارش دادند ، رئیس جمهور ترکمنستان ، قربانقلی بردمیمحمدوف از مرکز هواپیماهای بدون سرنشین زیر نظر وزارت کشور بازدید کرد.

انواع مختلف هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده احتمالی آنها به رئیس جمهور نشان داده شد.

اطلاعات مربوط به ویژگیهای پهپادها ، پروازها و تجهیزات آنها در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت.

رئیس جمهور با طرح جامع ساخت مرکز پهپاد و سایر امکانات از جمله آشیانه ها ، مرکز کنترل ، پست فرعی آشنا شد.

Author: admin