6 شهروند تاجیکستان به دلیل تلاش برای قاچاق نیترات آمونیوم توسط نیروهای مرزی قرقیزستان بازداشت شدند

6 شهروند تاجیکستان که به دلیل تلاش برای قاچاق نیترات آمونیوم توسط نیروهای مرزبانی قرقیزستان بازداشت شدند

Tainynews – مأموران مرزبانی و کمیته امنیت ملی 6 شهروند تاجیکستان و دو کامیون شاکمان را در منطقه بوربوردوک در منطقه لیلهک در منطقه باتکن بازداشت کردند …

Author: admin