ویروس کرونا ویروس کمی کاهش می یابد – معاون وزیر بهداشت

ویروس کرونا ویروس کرونا اندکی کند می شود – معاون وزیر بهداشت

Tainynews Nurbolot Usenbayev ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، امروز در یک جلسه مطبوعاتی گفت: – وضعیت Covid-19 همچنان متشنج است ، اما همه گیری ویروس کرونا کاهش می یابد.

Author: admin