نخست وزیر ماریپوف به طور رسمی توسط پارلمان از سمت حسابرس اتاق حساب آزاد شد

نخست وزیر ماریپوف به طور رسمی توسط پارلمان از سمت حسابرس اتاق حساب آزاد شد

Tainynews – پارلمان پیش نویس قطعنامه پارلمان را برای خاتمه دفتر Ulukbek Maripov به عنوان حسابرس اتاق حساب در 17 فوریه تصویب کرد.

اولوکبک ماریپوف در 3 فوریه به عنوان نخست وزیر قرقیزستان انتخاب شد.

پس از انتصاب ماریپوف به عنوان نخست وزیر ، ایجان سادیرکولووا وظایف رئیس اتاق محاسبات را انجام می دهد.

Author: admin