وزارت خارجه قرقیزستان وظایف مهاجرت خارجی را بر عهده می گیرد

وزارت خارجه قرقیزستان وظایف مهاجرت خارجی را بر عهده می گیرد

Tainynews – دولت پس از آنکه مشخص شد بیشتر بخش خدمات مهاجرت دولتی توسط وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی به تصویب می رسد ، امروز توسط پارلمان به دلیل سیاست خود در مورد خدمات مهاجرت دولتی مورد انتقاد قرار گرفت …

Author: admin