دبیر مطبوعاتی جپاروف دخالت رئیس جمهور در برکناری مفتی قرقیزستان را انکار می کند

دبیر مطبوعاتی جپاروف دخالت رئیس جمهور در برکناری مفتی قرقیزستان را انکار می کند

Tainynews – گالینا بایترک ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور سدیر جپاروف ، گزارش های رسانه های اجتماعی مبنی بر درگیر شدن رئیس جمهور در رسوایی اخراج مفتی ماکزاتبک توکتوموشف را رد کرد …

Author: admin