خانواده پزشکانی که در اثر کروناویروس درگذشت ، 1 میلیون جبران جبران خسارت پرداخت کردند

خانواده پزشکانی که در اثر کروناویروس درگذشت ، 1 میلیون جبران جبران خسارت پرداخت کردند

Tainynews تیم عملیاتی سراسر کشور برای پاسخ COVID-19 در 13 ماه مه گفت: – به خانواده پزشک جوزومکان کوکومبایوا 1 میلیون سود کمک مالی پرداخت شد.

کوکومبایوا ، که به عنوان رئیس گروه پزشکان خانواده در مرکز تمرین خانواده شماره 3 بیشکک مشغول به کار بود ، کورو ویروس را گرفت و در 2 مه درگذشت.

او 58 سال داشت.

Author: admin