6 کودک مبتلا به ذات الریه در مراقبت های ویژه بیمارستان بیشکک باقی مانده اند

6 کودک مبتلا به ذات الریه در مراقبت های ویژه بیمارستان بیشکک باقی مانده اند

Tainynews Kamchibek Uzakbaev ، رئیس بیمارستان ، گفت: شش کودک مبتلا به ذات الریه در بخش مراقبت های ویژه مرکز ملی مراقبت از کودک و مادر در بیشکک باقی مانده اند …

Author: admin