نخست وزیر در مورد دیجیتال سازی: “در مقالات ، همه چیز به زیبایی نوشته شده است ، اما در واقع وضعیت متفاوت است”

نخست وزیر در مورد دیجیتال سازی: “در مقالات ، همه چیز به زیبایی نوشته شده است ، اما در واقع وضعیت متفاوت است”

Tainynews نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در نشست افزایش دیجیتال سازی در ارگان های دولتی کشور گفت: دیجیتالی شدن در قرقیزستان 3 سال پیش آغاز شد ، اما هنوز به اهداف نرسیده ایم.

Author: admin