آزمایشات یک کارگر پزشکی برای COVID-19 در بیشکک مثبت است

آزمایشات یک کارگر پزشکی برای COVID-19 در بیشکک مثبت است

Tainynews – یک کارگر پزشکی دیگر طی روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شد.

این پرونده در بیشکک ثبت شده است.

سه کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان ها مرخص شدند. چهار کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4202 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4147 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin