کمیسیون مرکزی انتخابات 2 نماینده مجلس را ثبت می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات 2 نماینده مجلس را ثبت می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز پیش از موعد مقررات استعفا ، موافقت های نمایندگان آلمازبک ارگشوف و یانبک ایسایف را پیش از موعد پایان داد.

آنها توسط Sharshenbek Abdykerimov و Janybek Jorobayev موفق شده اند ، که توسط کمیسیون مرکزی انتخابات به عنوان نماینده مجلس ثبت شده اند.

Author: admin