391 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

391 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 391 بیمار ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان از ویروس کرونا ویروس درمان می شوند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

260 بیمار (4/66 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

105 بیمار (8/26 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

20 بیمار (5.1٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

358 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin