396 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

396 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 396 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

264 بیمار (6/66 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

100 بیمار (2/25 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

24 بیمار (2/25 درصد) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

339 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin