پارلمان قرقیزستان گزارش کار دولت برای سال 2019 را تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان گزارش کار دولت برای سال 2019 را تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان گزارش نخست وزیر در مورد کار دولت برای سال 2019 را تصویب کرد.

گزارش با 96 رای تصویب شد. 5 نماینده مجلس مخالف تصویب گزارش بودند.

به این ترتیب مجلس کار دولت را رضایت بخش تشخیص داد.

Author: admin