448 میلیون مادر در حساب احیا شرکتهای معدنی وجود دارد

448 میلیون مادر در حساب احیا شرکتهای معدنی وجود دارد

Tainynews Aitmamat Kadyrbayev ، معاون وزیر انرژی و صنعت ، در جلسه کمیته پارلمان برای استفاده از سوخت و زیرزمین گفت: در مجموع 448 میلیون مادر در حساب های احیا شرکت های معدنی در بانک های مختلف هستند.

Author: admin