کمیساریای عالی کمیساریای عالی حقوق بشر در مورد مرگ فیروسخان فیضیف در کمیته امنیت ملی حکم صادر کرد

کمیساریای عالی کمیساریای عالی حقوق بشر در مورد مرگ فیروسخان فیضیف در کمیته امنیت ملی حکم صادر کرد

Tainynews – در 19 فوریه ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مرگ فیروسخان فیضیف در ساختمان کمیته امنیت ملی دولت (GKNB) حکم داد …

Author: admin