قرقیزستان و پاکستان بنیاد علمی ایجاد کردند

قرقیزستان و پاکستان بنیاد علمی ایجاد کردند

Tainynews – وزیر آموزش و علوم پاکستان المازبک بیشنالیف در سفر کاری خود به پاکستان با دکتر کمیسیون آموزش عالی دکتر طارق بانوری دیدار کرد.

طرفین توافق کردند بنیاد مشترک علمی را ایجاد کنند.

در دیدار با شفقت محمود ، وزیر آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای فدرال ، توافق نامه هایی در زمینه تسهیل تحرک علمی بین دانشگاه های قرقیزستان و پاکستان حاصل شد.

طرفین همچنین توافق کردند که در بخش آموزش و پرورش تجربه به تبادل بپردازند.

قرقیزستان تجربه خود را در یادگیری آنلاین به اشتراک می گذارد.

وضعیت با دانشجویان از پاکستان در قرقیزستان با وزیر فدرال آمادگی و واکنش اضطراری بهداشت ملی دکتر فیصل سلطان گفتگو شد.

Author: admin