ساخت بیمارستان های بیماری های عفونی در اوش و نارین به دلیل کمبود بودجه متوقف شد

ساخت بیمارستان های بیماری های عفونی در اوش و نارین به دلیل کمبود بودجه متوقف شد

Tainynews – AKIpress در آژانس معماری و ساختمان ایالتی گفت: ساخت بیمارستان های بیماری های عفونی در اوش و نارین هنوز پایان نیافته بود …

Author: admin