رئیس سایت اینترنتی به جرم اخاذی از رشوه در ازای حذف یک فیلم بازداشت شد

رئیس سایت اینترنتی به جرم اخاذی از رشوه در ازای حذف یک فیلم بازداشت شد

Tainynews – طبق یکی از کمیته های امنیت ملی ایالت ، رئیس یکی از سایت های اینترنتی به ظن اخذ رشوه بازداشت شد.

در تاریخ 22 فوریه ، مظنون در حالی که 84 هزار مادر (1000 دلار) را گرفته بود ، با دست قرمز دستگیر شد.

فرد دستگیر شده در ازای حذف ویدئویی ، شخصی را که به پلیس گزارش می داد ، به دلیل رانندگی در حالت مستی توسط پلیس گشت نگهداری می کرد ، اقدام به اخاذی می کرد.

Author: admin