رئیس جمهور جینبکوف با دادستان کل جمشیتوف دیدار می کند

رئیس جمهور جینبکوف با دادستان کل جمشیتوف دیدار می کند

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز با دادستان کل اتوتکبک جمشیتوف دیدار و گفتگو کرد تا درباره وضعیت فعلی و اولویت های مقامات دادستانی برای آینده نزدیک …

Author: admin