انتظار می رود متخصصان چینی در ماه مه برای کارهای جاده ای بیشکک – تورگارت وارد شوند

انتظار می رود متخصصان چینی در ماه مه برای کارهای جاده ای بیشکک – تورگارت وارد شوند

Tainynews نماینده مجلس الماس آكماتوف در جلسه پارلمان گفت: 110 میلیون سود صرفه جویی شده از پروژه جاده بیشكك – تورگارت با 4 بانك توافق شده است.

نماینده مجلس در پاسخ به سؤال از جانات بیشنوف از وزیر حمل و نقل گفت: “کار بر روی این بخش باید ادامه داشته باشد ، اما چنین نشده است.”

بیشنوف گفت: پرواز مستقیمی از چین متخصصان را در ماه مه برای شروع کار به ارمغان می آورد.

Author: admin