قانونگذار از این می ترسد که سلیمان توو ممکن است از فهرست میراث جهانی یونسکو خارج شود

قانونگذار از این می ترسد که سلیمان توو ممکن است از فهرست میراث یونسکو خارج شود

Tainynews – توجه به توسعه زیرساخت های مجموعه موزه “سلیمان توو” که در فهرست میراث جهانی یونسکو وجود دارد ، باید توجه شود ، گفت: نماینده مجلس نماینده آینور آلتبایف در جلسه پارلمان در 13 مه …

Author: admin