فردی به جرم تبلیغات ایدئولوژی حزب التحریر در اینترنت بازداشت شد

فردی به جرم تبلیغات ایدئولوژی حزب التحریر در اینترنت بازداشت شد

Tainynews – کارمندان خدمات وزارت امور داخلی منطقه چوی برای مبارزه با افراط گرایی و مهاجرت غیرقانونی یک حساب کاربری فیس بوک را در تبلیغات ایدئولوژی سازمان افراطی مذهبی حزب التحریر فاش کردند …

Author: admin