معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف به بیمارستان منتقل شد

معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف به بیمارستان منتقل شد

رایمبک ماترائیموف

Tainynews – AKIpress از منبع نزدیک به موضوع مطلع شد ، معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت ، رایمبک ماترائیموف امروز به بیمارستان منتقل شد.

در 22 فوریه ، مدیر مرکز ملی پیشگیری از شکنجه ، باکیت ریسبکوف گفت که ماترائیموف از فشار خون بالا شکایت دارد.

ماترائیموف هفته گذشته به ظن پولشویی بازداشت شد.

Author: admin