دادخواست خدمات ثبت نام ایالتی با هدف لغو ثبت نام مختصری که به فرزندان فعال راست داده شده است

دادخواست خدمات ثبت نام ایالتی با هدف لغو ثبت نام مختصری که به فرزندان فعال راست داده شده است

Tainynews – معاون ثبت اداره امور ثبت احوال نفوس و امور مدنی گالیا آمانووا گفت: – خدمات ثبت احوال ، از نویسنده آلتین کاپالووا ، بلکه از خود این سرویس شکایت نکرده است تا نام نام اختصاری را لغو کند.

Author: admin