وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از هند

وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از هند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارتخانه گزارش داد ، عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان در تاریخ 25 فوریه به هند سفر می کند.

وضعیت فعلی و چشم انداز تقویت بیشتر همکاری در زمینه های سیاسی ، تجاری ، اقتصادی ، سرمایه گذاری ، حمل و نقل ، تدارکات و سایر حوزه ها در این سفر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کشورها در مورد برنامه تماس های آتی در سطوح مختلف و زمان برگزاری رویدادهای مشترک نظرات خود را تبادل خواهند کرد.

Author: admin