سهام قرقیزستان در کومتور پس از ایجاد هر کمیسیون برای بررسی آن از 67٪ به 26٪ کاهش یافت: MP

سهام قرقیزستان در کومتور پس از ایجاد هر کمیسیون برای بررسی آن از 67٪ به 26٪ کاهش یافت: MP

Tainynews – نماینده مجلس رایسکدی مومبکوف در 25 فوریه در جلسه پارلمان موضوع ایجاد کمیسیون پارلمانی در مورد کمتور را مطرح کرد …

Author: admin