240 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قزاقستان

240 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قزاقستان

Tainynews – طبق گزارش وزارت بهداشت ، 240 بیمار COVID-19 از 25 فوریه در قزاقستان در وضعیت بحرانی قرار دارند.

20342 نفر از 25 فوریه تحت درمان با ویروس کرونا در قزاقستان هستند.

4538 بیمار در بیمارستان بستری هستند ، 15804 نفر تحت درمان سرپایی هستند.

240 بیمار در شرایط بحرانی ، 53 در وضعیت بسیار بحرانی و 46 در حال تهویه مصنوعی ریه هستند.

Author: admin