پارلمان قرقیزستان اصلاحاتی را برای تشدید مجازات خشونت خانگی تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان اصلاحاتی را برای تشدید مجازات خشونت خانگی تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز در سومین قرائت اصلاحیه های قانونگذاری مبارزه با خشونت خانگی را تصویب کرد …

Author: admin