رئیس مجلس مجدداً از نمایندگان مجلس خواست که ماسک بپوشند

رئیس مجلس مجدداً از نمایندگان مجلس خواست که ماسک بپوشند

Tainynews – رئیس مجلس ، داستانبانک جمابکوف ، بار دیگر از نمایندگان مجلس خواست تا ماسک را کنار نگذارند.

وی از همکاران خود خواست در طول جلسات ماسک صورت بپوشند ، زیرا مجلس یک مکان عمومی است و باید کلیه نیازهای وزارت بهداشت در اینجا برآورده شود.

رئیس مجلس از برخی نمایندگان دستگاههای دولتی خواست تا فاصله نگیرند و لزوم پوشیدن ماسک را یادآور شد.

Author: admin